Algemene voorwaarden Automaat Revisie Amsterdam

Algemene voorwaarden
Automaatrevisie Amsterdam
Kuiperbergweg 31
1101AE Amsterdam
Inschrijfnummer KVK:63626217
Artikel 1: Toepasselijkheid, definities
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van
koop en verkoop alsmede op alle overeenkomsten tot uitvoering van werkzaamheden, zoals
montage-, onderhoud-, en/of reparatiewerkzaamheden van Automaatrevisie Amsterdam,
gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen ” Automaatrevisie Amsterdam ”.
2. De koper respectievelijk opdrachtgever zal verder worden aangeduid als ”de wederpartij”.
3. Onder ”schriftelijk” wordt in de algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of
enige andere wijze van communicatie die met het oog of de stand der techniek en de in het
maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
4. Onder ”zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle door Automaatrevisie
Amsterdam te verkopen assen, versnellingsbakken, motoren, onderdelen en overige materialen
alsmede de voor de uitvoering van overeengekomen werkzaamheden te gebruiken assen,
versnellingsbakken, motoren, onderdelen en overige materialen.
5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene
voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
6. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie
hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
7. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst
voortgekomen na- en deelbestellingen en vervolg- en deelopdrachten.
8. Indien Automaatrevisie Amsterdam deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de
wederpartij ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Automaatrevisie
Amsterdam hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze
op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.
Artikel 2: Aanbod, offertes
1. Ieder aanbod en elke offerte van Automaatrevisie Amsterdam is van kracht gedurende de daarin
genoemde termijn. Een aanbod of offerte waarom geen geldigheidstermijn is genoemd is
vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft Automaatrevisie
Amsterdam het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de
aanvaarding te herroepen.
2. De in een aanbod, offerte of prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn excl BTW en
eventuele kosten, zoals transportkosten, verzendkosten, administratiekosten en declaraties van
ingeschakelde derden.
3. Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht Automaatrevisie Amsterdam niet tot levering
van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
4. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en
deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft Automaatrevisie
Amsterdam het recht de opgegeven prijzen en/of levertermijnen aan te passen.
5. Het aanbod, de offerte, prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of
vervolgopdrachten.
6. Getoonde en/of verstrekte monsters en modellen, opgaven van capaciteiten, eigenschappen,
afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de
website van Automaatrevisie Amsterdam zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter
aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
7. De verstrekte monsters en middelen blijven eigendom van Automaatrevisie Amsterdam en
moeten op eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan Automaatrevisie Amsterdam worden
geretourneerd.
Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten
1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van Automaatrevisie
Amsterdam heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van
dit aanbod. Wanneer de acceptatie van de wederpartij op wezenlijke punten afwijkt, komt de
overeenkomst pas tot stand indien Automaatrevisie Amsterdam schriftelijk met deze afwijkingen
heeft ingestemd.
2. Automaatrevisie Amsterdam is pas gebonden aan:
a. een bestelling of opdracht zonder daaraan voorafgaand aanbod;
b. mondelinge afspraken;
c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst; na schriftelijke
bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra Automaatrevisie Amsterdam – zonder
tegenwerping van de wederpartij- met de uitvoering van de bestelling of afspraken is begonnen.
Artikel 4: Vergoeding, prijzen, tarieven
1. Tenzij partijen werkzaamheden op uurtarief zijn overeengekomen, zal Automaatrevisie
Amsterdam de overeengekomen werkzaamheden verrichten tegen een vaste vergoeding.
2. De wederpartij kan voor of bij het sluiten van de overeenkomst tot het verrichten van reparatieof
onderhoudswerkzaamheden van Automaatrevisie Amsterdam een indicatie verlangen van de
hiervoor verschuldigde prijs of vergoeding. Indien de bij benadering opgegeven prijs of vergoeding
met meer dan 20% dreigt te worden overschreden, zal Automaatrevisie Amsterdam hierover
contact opnemen met de wederpartij ten einde de meerkosten te bespreken.
3. Automaatrevisie Amsterdam heeft recht een overeengekomen vaste vergoeding te verhogen
indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeengekomen of verwachte
hoeveelheid werk niet goed werd in geschat door partijen, zonder dat dit te wijten is aan
Automaatrevisie Amsterdam, en in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd de
werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.
4. Indien partijen werkzaamheden op uurtarief zijn overeengekomen, zal Automaatrevisie
Amsterdam de vergoeding berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van
het overeengekomen of het gebruikelijke uurtarief van Automaatrevisie Amsterdam.
5. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en
met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen
overeengekomen tijdstippen.
6. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij dienen plaats
te vinden buiten de in het vorige lid genoemde werkdagen, heeft Automaatrevisie Amsterdam het
recht een toeslag te berekenen over het uurtarief.
7. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of in rekening
gebrachte uren, is de urenregistratie van Automaatrevisie Amsterdam bindend.
8. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor
Automaatrevisie Amsterdam (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van
wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of
wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen en/of onderdelen, heeft Automaatrevisie
Amsterdam het recht de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen en aan de
wederpartij in rekening te brengen.
Artikel 5: Inschakeling derden
Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens Automaatrevisie Amsterdam vereist,
mag zij bepaalde leveringen of werkzaamheden door derden laten verrichten.
Artikel 6: Verplichtingen van de wederpartij
1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:
a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie, documenten e.d. tijdig op
de door Automaatrevisie Amsterdam gewenste wijze aan Automaatrevisie Amsterdam ter
beschikking stelt;
b. eventuele door de wederpartij aan Automaatrevisie Amsterdam verstrekte gegevensdragers,
bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten.
c. hij de voertuigen of overige zaken waaraan de werkzaamheden dienen te worden verricht op de
overeengekomen dag en het overeengekomen tijdstip aan Automaatrevisie Amsterdam ter
beschikking stelt.
2. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de door hem verstrekte informatie, documenten e.d. juist
en volledig en authentiek en/of volledig zijn van de informatie, documenten e.d..
3. Automaatrevisie Amsterdam zal de door de wederpartij verstrekte gegevens vertrouwelijk
behandelen en alleen aan derden verstekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van
de overeenkomst.
4. Het risico van een voertuig of de overige zaken van de wederpartij die bij Automaatrevisie
Amsterdam in het kader van de uitvoering van de overeenkomst onder zich heeft, blijft berusten bij
de wederpartij. De wederpartij is verplicht dit voertuig of deze zaken zelf adequaat te verzekeren.
Hetzelfde geldt voor eigendommen van de wederpartij die zich in voornoemd voertuig bevinden
op het moment dat de wederpartij deze aan Automaatrevisie Amsterdam ter beschikking stelt.
5. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Automaatrevisie
Amsterdam gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de
wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen
vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de overige gevolgen
die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
6. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Automaatrevisie Amsterdam nalaat van
de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van Automaatrevisie Amsterdam om op
een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.
Artikel 7: Levering, (op)leveringstermijnen
1. Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen.
Indien Automaatrevisie Amsterdam haar (op)leveringsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt,
moet de wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen
om deze alsnog na te komen.
2. Automaatrevisie Amsterdam is gerechtigd tot uitvoering van de overeenkomst in gedeelten,
waarbij elke deellevering of- prestatie afzonderlijk dan wel periodiek kan worden gefactureerd.
3. Het risico voor de te levering zaken gaat op de wederpartij over op het moment van levering. Dit
is het moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of het terrein van
Automaatrevisie Amsterdam verlaten of Automaatrevisie Amsterdam aan de wederpartij heeft
meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.
4. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en
op een door Automaatrevisie Amsterdam te bepalen wijze. Automaatrevisie Amsterdam is niet
aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook- al dan niet aan de zaken zelf – die verband
houdt met de verzending of het transport.
5. Indien Automaatrevisie Amsterdam de zaken zelf bij de wederpartij bezorgd, gaat het risico voor
de zaken over op het moment dat deze zaken op de locatie van de wederpartij aankomen en
feitelijk aan hem ter beschikking staan. Automaatrevisie Amsterdam bezorgt zelf alleen binnen
Nederland, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
6. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt
de bestelde zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of de zaken niet
worden afgehaald, heeft Automaatrevisie Amsterdam het recht de zaken voor rekening van de
wederpartij op te slaan. De wederpartij moet Automaatrevisie Amsterdam binnen een door
Automaatrevisie Amsterdam te stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen de
zaken alsnog te leveren dan wel de zaken binnen deze termijn alsnog afhalen.
7. Indien de wederpartij na de in het vorige lid bedoelde termijn is gebreke blijft aan zijn
afnameverplichting te voldoen, is hij per direct in verzuim. Automaatrevisie Amsterdam heeft dan
het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of
gedeeltelijk te ontbinden en de zaken aan derden te verkopen zonder dat hieruit voor
Automaatrevisie Amsterdam een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente
voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van
eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van
Automaatrevisie Amsterdam alsnog nakoming te vorderen.
8. Een overeengekomen (op)leveringstermijn gaat pas in op het moment dat Automaatrevisie
Amsterdam alle voor de levering of uit te voeren werkzaamheden noodzakelijke informatie en de
eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen. Indien hierdoor
vertraging ontstaat, wordt de leveringstermijn naar evenredigheid verlengd.
Artikel 8: Stallingskosten
1. Als de consument de auto, voertuig niet binnen drie werkdagen ophaalt nadat hij of zij bericht heeft
ontvangen dat de reparatie klaar is, dan kan Automaatrevisie Amsterdam een vergoeding voor stallingskosten
in rekening brengen.
2. De vaste stallingskosten zijn €40,- per dag.
Artikel 9: Voortgang, uitvoering overeenkomst
1. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van het werk of de overeengekomen levering van
zaken wordt vertraagd doordat:
a. Automaatrevisie Amsterdam niet tijdig alle noodzakelijke informatie, document e.d. van de
wederpartij heeft ontvangen;
b. Automaatrevisie Amsterdam niet tijdig over het voertuig of de overige zaken waaraan de
werkzaamheden verricht dienen te worden kan beschikken;
c. Automaatrevisie Amsterdam niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de
wederpartij heeft ontvangen;
d. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen;
heeft Automaatrevisie Amsterdam recht op een zodanige verlenging van de (op)leveringstermijn
als redelijkerwijs voortvloeit uit die omstandigheden en is zij gerechtigd de hiermee gemoeide
kosten en schade, zoals eventuele wachturen, bij de wederpartij in rekening te brengen.
2. Automaatrevisie Amsterdam zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden en
leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit
redelijkerwijs van haar kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op
verzoek van de wederpartij moet worden bespoedigd, is Automaatrevisie Amsterdam gerechtigd
de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening te brengen bij de wederpartij.
3. Automaatrevisie Amsterdam wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van de
overeenkomst relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover
deze op de dag van de uitvoering van de overeenkomst gelden. De aan de naleving van deze
voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij.
4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of leveringen
als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden
uitgevoerd, zal Automaatrevisie Amsterdam met de wederpartij in overleg met treden over
wijziging van de overeenkomst. Automaatrevisie Amsterdam zal de wederpartij daarbij informeren
over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de
overeengekomen (op)leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge
hiervan onmogelijk is geworden heeft Automaatrevisie Amsterdam in ieder geval recht op
volledige vergoeding van de reeds door haar verrichte werkzaamheden en leveringen.
Artikel 10: Inruil/aankoop van zaken
1. Wanneer partijen zijn overeengekomen dat de wederpartij bij aankoop van een zaak bij
Automaatrevisie Amsterdam tevens een zaak zal inruilen of verkopen, blijft de in te ruilen of te
verkopen zaak voor rekening en risico van de wederpartij tot op het moment van aflevering. Onder
het moment van aflevering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het
moment waarop de in te ruilen of te verkopen zaak op het terrein van Automaatrevisie Amsterdam
aankomt.
2. De wederpartij is tot het moment van aflevering aansprakelijk voor alle kosten van onderhoud,
eventuele schades, verlies en/of waardevermindering van de in te ruilen zaak.
3. Automaatrevisie Amsterdam is niet gebonden aan de overeengekomen inruil- of inkoopprijs
indien de feitelijke aflevering van de in te ruilen of in te kopen zaak- al dan niet door een
vertraging in de door Automaatrevisie Amsterdam bij benadering opgegeven levering van de
aangekochte zaak – op een later tijdstip valt dan overeengekomen of verwacht. In dat geval kan
een tussen partijen vooraf overeengekomen percentage bij wijze van afschrijving op de inruil- of
inkoopprijs worden gehanteerd.
4. De wederpartij garandeert dat de door hem in te ruilen of te verkopen zaak vrij is van rechten en
aanspraken van derden, schadevrij is dan wel slechts sprake is van schade zoals tussen partijen is
overeengekomen, ondeugdelijke en verkeersveilige staat verkeert en niet gemanipuleerd is.
5. De wederpartij is verplicht Automaatrevisie Amsterdam alle relevante informatie met betrekking
tot de in te ruilen of te verkopen zaak te verstrekken, waarvan ij weet dan wel redelijkerwijs kan
weten dat deze van belang is voor Automaatrevisie Amsterdam.
Artikel 11: Oplevering, goedkeuring
1. Indien de overeenkomst betrekking heeft op het verrichten van werkzaamheden en partijen
geen expliciete oplevertermijn zijn overeengekomen, is Automaatrevisie Amsterdam gehouden de
wederpartij mede te delen dat de overeengekomen werkzaamheden afgerond zijn en het voertuig
of de zaak waaraan de werkzaamheden zijn verricht gebruiksklaar is.
2. Het resultaat van door Automaatrevisie Amsterdam verrichte werkzaamheden wordt geacht
conform de overeenkomst te zijn opgeleverd.
3. Het resultaat van de werkzaamheden wordt tevens geacht conform de overeenkomst te zijn
opgeleverd, indien de wederpartij het voertuig of de zaak waaraan de werkzaamheden zijn verricht
in gebruik heeft genomen en binnen een termijn van 2 weken na de ingebruikname niet heeft
gereclameerd bij Automaatrevisie Amsterdam.
4. Nog niet verrichte of nog niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij
ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het voertuig of de
zaak, hebben geen invloed op de oplevering van het resultaat van de door Automaatrevisie
Amsterdam verrichte werkzaamheden.
5. Ingeval de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering nog gebreken, defecten,
onvolkomenheden e.d. met betrekking tot het resultaat van de werkzaamheden constateert, zijn
hierop de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen klachtartikel van
toepassing.
Artikel 12: Klachten en retourzendingen
1. De wederpartij moet de geleverde zaken direct na ontvangst controleren en eventuele zichtbare
gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen vermelden op de vrachtbrief of
begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon moet de wederpartij
de gebreken, defecten e.d. binnen 2 werkdagen na ontvangst van de zaken aan Automaatrevisie
Amsterdam melden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Bij gebreke van een
dergelijke melding worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de
overeenkomst te beantwoorden.
2. Overige klachten over de geleverde zaken moeten direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen
de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan Geacht worden gemeld. Indien geen
expliciete garantietermijn is overeenkomsten, geldt een termijn van 1 jaar na levering.
3. Alle klachten over de verrichte werkzaamheden moeten eveneens direct na ontdekking – doch
uiterlijk binnen een door Automaatrevisie Amsterdam gestelde (garantie)termijn na oplevering –
aan Automaatrevisie Amsterdam worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging
hiervan. Indien er geen (garantie)termijn is overeengekomen, geldt een (garantie) termijn van 3
maanden. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de werkzaamheden geacht conform de
overeenkomst te zijn verricht.
4. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan
Automaatrevisie Amsterdam is gemeld, is geen beroep mogelijk op de overeengekomen garantie.
Alle gevolgen van het niet direct melden zijn bovendien voor risico van de wederpartij.
5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
6. De wederpartij moet Automaatrevisie Amsterdam in staat stellen de klacht te onderzoeken en
alle hiervoor relevante informatie aan Automaatrevisie Amsterdam verstrekken. Indien voor het
onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, vindt deze plaats voor rekening van de
wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de
wederpartij.
7. In alle gevallen vindt retourzending plaats op een door Automaatrevisie Amsterdam te bepalen
wijze en in de originele verpakking en emballage.
8. Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of
samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt of verwerkt.
Artikel 13: Garanties
1. Automaatrevisie Amsterdam zorgt er voor dat de overeengekomen leveringen en
werkzaamheden naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden
uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen en werkzaamheden nooit een
verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overgekomen.
2. Automaatrevisie Amsterdam staat gedurende de garantietermijn in door de gebruikelijke
normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde. Indien voor de door Automaatrevisie
Amsterdam geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die
garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Automaatrevisie Amsterdam zal de wederpartij
hierover informeren.
3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde onderdelen en
materialen baseert Automaatrevisie Amsterdam zich op de informatie die de fabrikant of
leverancier van deze onderdelen en materialen verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien
voor de geleverde onderdelen en materialen door de fabrikant of leverancier een garantie is
afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Automaatrevisie Amsterdam zal
de wederpartij hierover informeren.
4. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, staat Automaatrevisie Amsterdam
niet in voor eventuele verklaringen of toezeggingen van de fabrikant of leverancier van de
geleverde zaak, bijvoorbeeld met betrekking tot prestaties zoals het brandstofgebruik, CO2 uitstoot,
vermogen, e.d..
5. Gebreken die het gevolg zijn van door of namens de wederpartij aan de geleverde zaken of aan
onderdelen van deze zaken doorgevoerde wijzigingen van technische aard vallen niet onder de
garantie, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
6. Garantie op gebruikte zaken, onderdelen en/of materialen zoals ruilonderdelen e.d. is
uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien wel garantie op
gebruikte onderdelen of zaken wordt gegeven, geldt dit uitsluitend voor de onderdelen of zaken
zelf, niet voor de te verrichten werkzaamheden die met de vervanging of reparatie gemoeid zijn,
Deze werkzaamheden worden tegen het gebruikelijke tarief in rekening gebracht bij de
wederpartij.
7. Indien het doel waarvoor de wederpartij de zaken wenst te bewerken, verwerken of gebruiken
afwijkt van het gebruikelijke doel van deze zaken, garandeert Automaatrevisie Amsterdam slechts
dat de zaken geschikt zijn voor dit doel indien zij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
8. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zoals de wederpartij de voor de zaken overeengekomen
prijs nog niet heeft voldaan.
9. Bij een terecht beroep op de garantie zal Automaatrevisie Amsterdam naar haar keuze kosteloos
zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaken, dan wel voor terugbetaling van of een
korting op de overeengekomen prijs. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor
de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.
Artikel 14: Aansprakelijkheid
1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Automaatrevisie Amsterdam gegarandeerde
resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt Automaatrevisie Amsterdam geen enkele aansprakelijkheid.
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is Automaatrevisie Amsterdam alleen aansprakelijk
voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Automaatrevisie Amsterdam voor gevolgschade,
zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsactie en/of personen- of
letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of
beperking van de schade.
4. Indien Automaatrevisie Amsterdam aansprakelijk is voor de door wederpartij geleden schade, is
de schadevergoedingsplicht van Automaatrevisie Amsterdam altijd beperkt tot maximaal het
bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de
assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Automaatrevisie Amsterdam gesloten
verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Automaatrevisie Amsterdam beperkt tot
maximaal het factuurbedrag van de geleverde zaken.
5. De wederpartij moet Automaatrevisie Amsterdam uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is
geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te
spreken.
6. Stelt de wederpartij materialen en/of onderdelen voor verder verwerking of montage
beschikbaar, dan is Automaatrevisie Amsterdam verantwoordelijk voor een correcte verwerking of
montage, echter in geen geval voor de deugdelijkheid van de materialen en onderdelen zelf.
7. Automaatrevisie Amsterdam is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op de
toepasselijke garantie indien de schade is ontstaan:
a. Door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door
of namens Automaatrevisie Amsterdam verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;
b. door ondeskundige bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken;
c. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan Automaatrevisie
Amsterdam verstrekte informatie; d. door aanwijzingen of instructies van of namens de
wederpartij;
e. als gevolg van de keuze van de wederpartij die afwijkt van wat Automaatrevisie Amsterdam
adviseerde en/of wat gebruikelijk is;
f. door de keuze die de wederpartij ten aanzien van de te leveren zaken heeft gemaakt;
g. doordat door of namens de wederpartij reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen
aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van
Automaatrevisie Amsterdam.
8. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle
hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Automaatrevisie Amsterdam uitdrukkelijk voor alle
aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade
te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Automaatrevisie Amsterdam of het
leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen
zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Automaatrevisie Amsterdam de
wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.
Artikel 15: Betalingen
1. Automaatrevisie Amsterdam heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere
zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.
2. Betaling vindt contact bij aflevering/bij bestelling plaats. Indien partijen betaling na ontvangst
van een factuur zijn overeengekomen, moet betaling binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de
factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn
overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen
deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is
betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan
Automaatrevisie Amsterdam een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per mand,
cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle
maand gerekend.
4. Indien na aanmaning door Automaatrevisie Amsterdam betaling alsnog uitblijft, heeft
Automaatrevisie Amsterdam bovendien het recht aan de wederpartij buitengerechtelijke
incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een
minimum van € 150,00.
5. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft Automaatrevisie Amsterdam het
recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te
ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de wederpartij alsnog
betaald heeft op hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschorting recht
heeft Automaatrevisie Amsterdam eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met
de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
6. Door de wederpartij gedane betalingen worden door Automaatrevisie Amsterdam eerst in
mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen
die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking
heeft op een latere factuur.
7. De wederpartij mag de vorderingen van Automaatrevisie Amsterdam niet verrekenen met
eventuele tegenvorderingen die hij op Automaatrevisie Amsterdam heeft. Dit geldt eveneens
indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement
wordt verklaard.
Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud
1. Automaatrevisie Amsterdam behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst
geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij al zijn
betalingsverplichtingen aan Automaatrevisie Amsterdam heeft voldaan.
2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs
van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichtte werkzaamheden die met de
levering verband houden en vorderingen wegens te toerekenbaar tekortschieten van de
wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van
schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
3. Indien het de levering van identieke, niet individualiseerde zaken betreft, wordt telkens de partij
zaken behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het
eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde zaken die zich ten tijde van het inroepen
van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad en/of inboedel van de wederpartij bevinden.
4. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij in het kader van de
normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
5. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij de zaken
niet op enige wijze verpanden of de zaken door middel van pandlijsten in de (feitelijk) macht van
een financier brengen.
6. De wederpartij moet Automaatrevisie Amsterdam direct schriftelijk informeren indien derden
pretenderen eigendom- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een
eigendomsvoorbehoud rust.
7. De wederpartij moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als
identificeerbaar eigendom van Automaatrevisie Amsterdam bewaren.\
8. De wederpartij moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de zaken
die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal
Automaatrevisie Amsterdam op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de
bijbehorende premiebetalingenbewijzen.
9. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of Automaatrevisie
Amsterdam een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan Automaatrevisie
Amsterdam en haar werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te
betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Dit geldt
onverminderd het recht van Automaatrevisie Amsterdam op vergoeding van schade, gederfde
winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een
schriftelijke verklaring, te ontbinden.
Artikel 17: Retentierecht
1. Automaatrevisie Amsterdam heeft het recht de teruggave van voertuigen of zaken van de
wederpartij die Automaatrevisie Amsterdam voor montage, onderhoud, of reparatie onder zich
heeft op te schorten indien en gedurende de periode dat:
a. De wederpartij de kosten van de werkzaamheden aan deze voertuigen of zaken niet of niet
volledig heeft voldaan;
b. De wederpartij de kosten van eerdere door Automaatrevisie Amsterdam verrichtte
werkzaamheden aan de voertuigen of zaken niet of niet volledig heeft betaald;
c. De wederpartij andere opeisbare vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met
Automaatrevisie Amsterdam niet of niet volledig heeft betaald.
2. Automaatrevisie Amsterdam is niet aansprakelijk voor eventuele schade -van welke aard dan
ook- die voortvloeit uit het door haar uitgeoefende retentierecht.
Artikel 18: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.
1. Automaatrevisie Amsterdam heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere
ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden op het tijdstip
waarop de wederpartij:
a. In staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
b. (voorlopige) Surseance van betaling aanvraagt;
c. Door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. Onder curatele of bewind wordt gesteld;
e. Anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens
vermogen of delen ervan verliest.
2. De wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van
de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
Artikel 19: Overmacht
1. Bij overmacht aan de zijde van de wederpartij of Automaatrevisie Amsterdam, heeft
Automaatrevisie Amsterdam het recht de overeenkomst door schriftelijke verklaring aan de
wederpartij te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een
redelijke termijn op te schorten zonder enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht aan de zijde van Automaatrevisie Amsterdam wordt in het kader van deze
algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Automaatrevisie
Amsterdam, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende
redenen aan de zijde van Automaatrevisie Amsterdam.
3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van Automaatrevisie
Amsterdam zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen-en
buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van
Automaatrevisie Amsterdam en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden,
verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen,
bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of
telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door
weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import, en export belemmerende maatregelen e.d.
ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
4. Indien de overmacht situatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de
wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens Automaatrevisie Amsterdam tot aan dat
moment nakomen.
Artikel 20: Annulering, opschorting
1. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil
annuleren, is hij aan Automaatrevisie Amsterdam een door Automaatrevisie Amsterdam nader te
bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle door Automaatrevisie
Amsterdam gemaakte kosten en haar door de annulering geleden schade inclusief de gederfde
winst. Automaatrevisie Amsterdam heeft het recht de schadevergoeding te fixeren en -naar haar
keuze en afhankelijk van de al verrichtte leveringen- 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij
de wederpartij in rekening te brengen.
2. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en
vrijwaart Automaatrevisie Amsterdam voor de hieruit voortvloeiende aanspraken van derden.
3. Automaatrevisie Amsterdam heeft het recht alle door de wederpartij betaalde bedragen te
verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
4. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij zijn alle
op dat moment gemaakte kosten direct opeisbaar en mag Automaatrevisie Amsterdam deze bij de
wederpartij in rekening brengen. Automaatrevisie Amsterdam mag bovendien alle gedurende de
opschortingsperiode te maken of gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening brengen.
5. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschorting duur niet kan
worden hervat, heeft Automaatrevisie Amsterdam het recht de overeenkomst door een
schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. indien de uitvoering van de overeenkomst
na de overeengekomen opschorting duur wordt hervat, moet de wederpartij eventuele uit deze
hervatting voortvloeiende kosten van Automaatrevisie Amsterdam vergoeden.
Artikel 21: Toepasselijk recht/bevoegde rechter
1. Op de tussen Automaatrevisie Amsterdam en de wederpartij gesloten overeenkomst is
uitsluitend Nederland recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar
Automaatrevisie Amsterdam is gevestigd, zij het dat Automaatrevisie Amsterdam altijd het recht
behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is
gevestigd.
4. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, heeft Automaatrevisie Amsterdam het recht
er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar
de wederpartij gevestigd is.